Zaproszenie do złożenia oferty - wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Miasto Zgierz.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 lipca 2023 w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto Zgierz.

Ogłoszenie o wyniku

Prezydent Miasta Zgierza działając na podstawie § 1 uchwały Nr LXV/906/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z 2020 r. poz. 1517, z 2022 r. poz. 1933, poz. 1812, poz. 2185, z 2023 r. poz. 412, poz. 825), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Miasto Zgierz.

Uchwała Nr LXV/907/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2023 w zakresie zadań własnych.

Szczegóły konkursu w załączniku.