W związku z zarządzeniem Nr 583/VIII/2022 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” w 2023 roku, stosownie do §47 ust.2 uchwały Nr LV/755/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, która będzie opiniowała zgłoszone oferty. Zadania oraz zasady pracy komisji zostały określone w §47 przywołanej uchwały Rady Miasta Zgierza.
Termin zgłaszania kandydatur – do dnia 27.03.2023r.

Zgłoszenia można dokonać w jednym z wymienionych trybów:
- na adres mailowy: phajdenrajch@umz.zgierz.pl,
- pismem: do Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej Urzędu Miasta Zgierza, ul. Ks. Popiełuszki 3a.Decyduje data wpływu zgłoszenia. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą mogły być uwzględnione. Tryb powołania oraz skład komisji konkursowej został określony w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 121/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej.