Zarządzenie nr 73/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

W związku z zarządzeniem Nr 73/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, stosownie do § 47 ust. 2 uchwały Nr LV/755/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 7316), zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, która będzie opiniowała zgłoszone oferty.
Zadania oraz zasady pracy komisji zostały określone w § 47 przywołanej uchwały Rady Miasta Zgierza.

Termin zgłaszania kandydatur – do dnia 16 marca 2023 r.

Zgłoszenia można dokonać w jednym z wymienionych trybów:
- na adresy mailowe: azamojski@umz.zgierz.pl oraz acybulska@umz.zgierz.pl,
- faksem: na nr 42 7143114,
- pismem: do Biura Podawczego Urzędu Miasta Zgierza bądź bezpośrednio do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16. Decyduje data wpływu zgłoszenia. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą mogły być uwzględnione.

Tryb powołania oraz skład komisji konkursowej został określony w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.