W związku z zarządzeniem Nr 42/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2023 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz osób najuboższych , stosownie do §47 ust.2 uchwały Nr LV/755/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, która będzie opiniowała zgłoszone oferty. Zadania oraz zasady pracy komisji zostały określone w §47 przywołanej uchwały Rady Miasta Zgierza.

Termin zgłaszania kandydatur – do dnia 22.02.2023 r.
Zgłoszenia można dokonać w jednym z wymienionych trybów:
- na adres mailowy: phajdenrajch@umz.zgierz.pl,
- pismem: do Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej Urzędu Miasta Zgierza, ul. Ks. Popiełuszki 3a.
Decyduje data wpływu zgłoszenia. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą mogły być uwzględnione.
Tryb powołania oraz skład komisji konkursowej został określony w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 84 /VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej