Wypełniając obowiązek wynikający z art. 11 a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572, poz. 2375) w zakresie przekazania do zaopiniowania projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak PNIK-I.4131.1207.2022 z dnia 08.12.2022 r. publikuje się projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz na 2023 rok , celem skierowania do właściwych podmiotów i umożliwienia tym podmiotom wydania opinii.
Uwagi i wnioski do ww. projektu można kierować drogą elektroniczną na adres mail: e-urzad@umz.zgierz.pl lub pisemnie na adres Urząd Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz w terminie 21 dni od dnia udostępnienia na stronie BIP. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację treści projektu Programu, zgodnie z art. 11 a ust. 8 ww. ustawy

Publikowana treść programu jest wersją opracowaną po uwagach Wojewody Łódzkiego wskazanych w zawiadomieniu znak PNIK-I.4131.190.2023 z dnia 24 lutego 2023 r.