Prezydent Miasta Zgierza ogłosił dodatkowy termin naboru wniosków o dofinansowanie do budowy podłączenia budynku mieszkalnego do kanalizacji sanitarnej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na podłączenie budynku mieszkalnego (w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza) do zbiorczego systemu kanalizacji w latach 2022-2023 mogą składać wniosek o dofinansowanie w terminie od 28 listopada 2022 r. do 13 stycznia 2023 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II nr 16 (Biuro Obsługi Klienta).

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, stanowi jedynie deklarację gotowości do wzięcia udziału w programie.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.miasto.zgierz.pl lub w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi tel. 42 714 32 33.

Realizowany Program ma na celu wspomóc właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi na terenie miasta Zgierz w wykonaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) tj. konieczności przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z przepisami ww. ustawy z powyższego obowiązku zwolnieni są jedynie właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Niewykonanie powyższego obowiązku zagrożone jest karą grzywny zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Do pobrania: 
Wniosek o dofinansowanie usługi budowy podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja III nabór III (format PDF).
Program wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz na – edycja III (Uchwała nr XXXII/396/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja III).
Zarządzenie nr 519/VIII/2022 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 24.11.2022 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja III oraz wzoru wniosku - nabór III