Uchwała Nr 1/73/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 czerwca 2024 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Zgierza z wykonania budżetu za 2023 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza oraz stopnia realizacji przedsięwzięć za 2023 rok

Uchwała Nr I/144/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Miasta Zgierza na 2023 rok.

Uchwała RIO Nr I/10/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Miasta Zgierza.

UCHWAŁA NR LVI/766/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2023

UCHWAŁA NR LVI/765/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039

Uchwała Nr 1/143/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Zgierza.