W dniu 25 sierpnia 2022 r. Prezydent Miasta Zgierza wydał decyzję nr 34/2022 o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji w ulicach: Przygranicznej, Wilamowskiej, Wypoczynkowej, na terenie działek położonych w Zgierzu (dz. nr ew. 6/6, 6/2, 3/16, 4/6, 40, 6/4, 6/5, 6/3 w obrębie 124 oraz 10/3, 10/4, w obrębie 132), na wniosek Spółki Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz Sp. z o.o.