Zgodnie z art. 3 pkt. 5a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.), przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r.lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2187.), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Rejestr historycznych zanieczyszczeń oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń i szkód w środowisku, które wystąpiły na terenie kraju, jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących działań remediacyjnych (naprawczych) powierzono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.
Starosta natomiast dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz sporządza wykaz takich potencjalnych zanieczyszczeń.
Zgodnie z art. lOle ust. 3 i 4 ww. ustawy, każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić właściwemu staroście na druku, dostępnym na stronie internetowej: https://www.powiat.zgierz.pl/

Zgłoszenie winno zawierać:
1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
2. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi; 4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ww. ustawy.

Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).
Stosowne zgłoszenia o potencjalnych historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi można przekazywać:
- za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście na adres:
Starostwo Powiatowe w Zgierzu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz,
- na adres e-mailowy: srodowisko@powiat .zgierz.pl
- za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.

Do ww. zgłoszeń, składanych w postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty lub dokumentację, o których mowa powyżej.
Na podstawie uzyskanych danych, sporządzony zostanie przez Starostę Zgierskiego wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, który następnie zostanie przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi.
Zgodnie z art. 101e ust. 1 i 2 ustawy - prawo ochrony środowiska, władający powierzchnia ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt właściwemu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska
W myśl art. 3 pkt. 44 ustawy Prawo ochrony środowiska, władającym powierzchnią ziemi jest właściciel nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne ujawniono inny podmiot władający gruntem, ten podmiot jest władającym powierzchnią ziemi.
Wszelkich informacji udzielamy pod nr. tel: 42 288 82 31 lub 42 288 82 33.