Decyzja  dot. „Rozbudowy instalacji do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych o silos na pył węglowy", planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 263/1, 263/5, 263/7, 263/8 obręb 127 w Zgierzu