Zarządzenie 33/VIII/2022 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej-Zachód.