Urząd Miasta Zgierza informuje, że na terenie miasta Zgierza obowiązuje Uchwała nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. uchwała antysmogowa (link do uchwały), która stanowi, że:

 • od 01.05.2018 r. wszystkie nowo montowane kotły powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1189,
 • od 01.01.2022 r. wszystkie nowo montowane kominki i piece - miejscowe ogrzewacze pomieszczeń powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1185,
 • do 01.01.2023 r. wymienić należy wszystkie kotły pozaklasowe tzw. "KOPCIUCHY",
 • do 01.01.2025 r. należy dostosować bądź wymienić piece i kominki, których eksploatację rozpoczęto przed 01.05.2018 r. do wielkości emisji pyłu do poziomu określonego w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1185,
 • do 01.01.2027 r. wymienić należy kotły klasy 3 i 4,
 • do tzw. śmierci technicznej dopuszcza się eksploatację kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012,
 • zakazuje się spalania paliw najgorszej jakości czyli: miału węglowego, węgla brunatnego oraz paliw z jego udziałem, mułów i flotokoncentratów węglowych, paliw zawierających biomasę stałą o wilgotności >20%, do kontroli posiadać trzeba świadectwa jakości używanych paliw stałych (np. węgla kamiennego).

Natomiast dla instalacji zainstalowanych w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej okresy dostosowawcze zostały skrócone:

 • dla kotłów do 01.01.2020 r.
 • dla kominków i pieców do 01.01.2022 r.

Ponadto preferowane są działania w zakresie:

 • podniesienia efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację tj. docieplenie ścian, stropów, dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • zastępowania niskoemisyjnych urządzeń grzewczych: podłączeniem budynków do sieci ciepłowniczej lub instalowaniem urządzeń opalanych gazem, kotłami zasilanymi olejem opałowym, ogrzewaniem elektrycznym, OZE (pompami ciepła), kotłami spełniającymi wymagania ekoprojektu.

Na powyższe zmiany można uzyskać dofinansowanie z programu "Czyste powietrze". Informacje o dofinansowaniu udzielane są w punkcie konsultacyjno informacyjnym programu "Czyste powietrze" w Urzędzie Miasta Zgierza (wtorek w godz. 12:00-17:00, środa w godz. 8:00-14:00), tel. 42 714 32 33.

Katalog dobrych praktyk na rzecz ochrony powietrza:

 • bezwzględny zakaz spalania śmieci,
 • sadzenie drzew i krzewów, zwłaszcza rodzimych, miododajnych, w zależności od stanowiska gatunków tj. wierzby, klony, irgi, głogi, grusze, jarzęby, śliwy wiśniowe, wiśnie wonne, drzewa iglaste, oraz pnączy,
 • ochrona i dbałość o drzewa i krzewy, ograniczenie koszenia trawników, zakładanie i utrzymanie łąk kwietnych, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, zatrzymywanie i zagospodarowanie wody deszczowej,
 • ograniczanie jazdy samochodem, preferowanie ekologicznych środków transportu,
 • ograniczanie zastosowania aerozoli z freonem,
 • redukcja zużycia energii elektrycznej i cieplnej np. stosowanie energooszczędnych urządzeń elektrycznych, poprzez krótkie, a intensywne wietrzenie, stosowanie energooszczędnego oświetlenia,
 • promowanie postaw ekologicznych.

Stosowanie powyższego przyczynia się do ochrony i poprawy jakości powietrza, zanieczyszczonego głównie na skutek niskiej emisji - czyli emisji pyłów i szkodliwych gazów pochodzącej z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych.

Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że zanieczyszczenia są wprowadzane do powietrza ze znacznej ilości źródeł na niewielkiej wysokości ponad powierzchnie ziemi co powoduje wyjątkowo dużą uciążliwość dla środowiska. Zanieczyszczenie powietrza ma negatywny wpływ na organizmy i może powodować problemy zdrowotne u ludzi takie jak, alergie, niedokrwienie serca, zwiększenie ryzyka infekcji dróg oddechowych, bóle głowy, problemy z wątrobą, pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

W przypadku przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM2,5 oraz PM10 należy rozważyć:

 • ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
 • ograniczenie wietrzenia pomieszczeń,
 • unikanie działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku,
 • bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (bieżące dane pomiarowe).