Prezydent Miasta Zgierza podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych o silos na pył węglowy", planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 263/1, 263/5, 263/7, 263/8 obręb 127 w Zgierzu.
Wobec powyższego wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, PI. Jana Pawła II 16, w pokoju nr 222 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek 8.00-16.00, wtorek: 8.00-17.00, piątek: 8.00-15.00, po uprzednim umówieniu terminu wizyty - telefonicznie pod numerem telefonu: 42 714 31 51 lub pocztą e-mail pod adresem: kskrupska@umz.zgierz.pl.
Składanie uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w ramach udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu, w trzydziestodniowym terminie od dnia 01.12.202l r. do dnia 30.12.2021 r. włącznie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-urzad@umz.zgierz.pl. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.