Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do publicznego wglądu w dniach od 8 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, w sali nr 114.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zgierza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2022 r.