Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz.1219) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r.  poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r.  poz. 1931), Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje, że na żadnym nowym stanowisku:

- pyłu zawieszonego PM10 nie doszło do ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego oraz średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10,

- pyłu zawieszonego PM2,5 nie doszło do ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5,

 - metali ciężkich (As, Cd, Ni, Pb w pyle PM10) nie doszło do ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla metali ciężkich,

- benzo(a)pirenu (w pyle PM10) nie doszło do ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu,

Analiza ryzyka została wykonana w miesiącu listopadzie dla pyłu zawieszonego PM10 (średnia 24 godzinna, średnia roczna), pyłu zawieszonego PM2,5 (średnia roczna), metali ciężkich (As, Cd, Ni, Pb w pyle PM10) (średnia roczna) i benzo(a)pirenu (w pyle PM10) (średnia roczna).