Uchwała nr XL/520/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Przedkładamy do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, uzupełniony o przewidywane kwoty na realizację zadań ujętych w Programie.

W związku z powyższym, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Zgierza, do wnoszenia uwag i propozycji w terminie do 23.11.2021r. do godz. 10:00  za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Formularz zgłoszenia uwag/propozycji należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail: phajdenrajch@umz.zgierz.pl lub złożyć osobiście w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej Urzędu Miasta Zgierza, ul. Popiełuszki 3a.