Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej - Zachód, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 listopada 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, w sali nr 114.

Uwagi do projektu planu i prognozy, należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, 95-100 Zgierz lub na adres e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl lub e-puap: /4ebn4d0m4f/skrytka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.